Sambanden mellan inomhusmiljön och vår hälsa är komplexa. Många olika faktorer samverkar och påverkar. Viktiga faktorer är temperatur, buller, radon, belysning, luftens sammansättning och fukt.

Med Luftavfuktning kan man undvika höga fuktnivåer som annars kan leda till mögelbildning, korrosion, bakteriell tillväxt och andra skador på byggnader och material som över tid kan bli kostsamma att åtgärda. Även arbetsmiljön kan påverkas negativt!

Att med Luftbehandling kunna hålla ett stabilt klimat både vad gäller fuktnivå och temperatur är ett krav i många industriella processer, vid livsmedelsproduktion, i arkiv men även i många fastigheter som t ex sjukhus.

Kraven på bra komfort och ett hälsosamt inomhusklimat ökar. Airwatergreen möter denna efterfrågan med våra innovativa, intelligenta och energieffektiva produkter!

LUFTBEHANDLING OCH LUFTAVFUKTNING

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Inomhusmiljön har en stor betydelse för vår hälsa. Nästan en femtedel av den vuxna befolkningen upplever att de har symptom som astma, hudproblem, trötthet eller huvudvärk, som de anser vara relaterat till bostaden, skolan eller arbetet. 

Luftavfuktning

Luftavfuktning kan göras på flera sätt, med olika tekniker och olika typer av avfuktare. Det handlar om att ta bort fukten från luften för att sänka den totala mängden vatten som finns i luften. Och att göra detta på ett energieffektivt sätt vid den temperatur som man vill ha i rummet!

Generellt kan man säga att om man vill undvika skador från korrosion och mögel så bör den relativa fuktnivån hållas under 55% RF, vid önskad rumstemperatur.

Egen patenterad teknologi gör våra produkter unika

Unika fördelar är:

  • Mycket låg elförbrukning
  • Enkel installation och drift
  • Unik effektivitet även vid låga temperaturer
  • Lika effektiva vid alla fuktnivåer

Airwatergreens teknologi är unik då den avlägsnar fukt lika energieffektivt vid alla temperaturer. Även ner till minusgrader. Vår teknologi gör det möjligt att sänka uppvärmningskostnaden i lokaler som sällan används eller som ligger under mark och ändå ha kontroll på fuktnivån. 

Airwatergreen luftavfuktare är också lika effektiva vid alla fuktnivåer – från 20% RF till 100% RF. Det är viktigt i tänka på i varma utrymmen där man har kalla ytor som t ex kalla rör. Vill man undvika kondens, med tillhörande risk för fuktskador och korrosion på de kalla rören så måste man ta ner fuktnivån till tillräckligt låga nivåer.

LuftBEHANDLING & Stabilt klimat

Konsten att hålla ett stabilt klimat både vad gäller fuktnivå och temperatur efterfrågas alltmer. Utmaningen på sommaren är hög temperatur och mycket fukt i luften för att på vintern vara låga temperaturer och ofta alltför låga fuktnivåer.

Att kunna hantera båda utmaningarna i ett enda processsteg ger bra kontroll och stabilitet samt tar mindre golvyta. Airwatergreen patenterade CVP teknologi gör detta möjligt och produkten NEXT-S kan leverera ett mycket stabilt klimat till en unikt låg energiförbrukning!

VATTEN OCH AVLOPP (VA)

Håll dina anläggningar torra med energieffektiv avfuktning som är lika effektiv vid låga temperatur (även minusgrader).

LÄS MER

KYRKOR OCH KULTURBYGGNADER

Vi skyddar kyrkor och kulturbyggnader från kostsamma restaureringar som orsakats av för hög luftfuktighet.

LÄS MER

FASTIGHETER

FASTIGHETER behöver skyddas mot skador från fukt. Både för att skydda byggnaden och för att skapa ett bra luftklimat för de som vistas i fastigheten.

LÄS MER

KRAFTINDUSTRIN

KRAFTINDUSTRIN har samhällskritisk infrastruktur som kan skadas av för höga fuktnivåer. Skador som kan leda till dyra kostnader i driftavbrott och renovering.

LÄS MER

BYGGPROCESSEN

Ta bort fukten ur byggmaterialet till en dramatiskt lägre energiförbrukning. Utan onödig uppvärmning!

LÄS MER

KYLLAGER

Undvik isbildning och onödiga olyckor! Låg energiförbrukning och enkel installation utan onödig dragning av ventilationsrör!

LÄS MER

Enkla att installera och reglera

En avfuktare är en del i en anläggnings- eller byggnads totala miljölösning och måste fungera tillsammans med andra komponenter. Därför är det en stor fördel och kostnadsbesparing att våra avfuktare är enkla att installera, utan onödig dragning av ventilationsrör.

Avfuktarna kan också kopplas upp mot fastighetsstyrsystem och internet, vilket ger möjlighet till styrning och övervakning av klimatet från distans.

Våra avfuktare

Luftavfuktare FLEX och REX.

Vår minsta avfuktare heter FLEX. Det är en bärbar, intelligent luftavfuktare som styr mot önskat värde och som kan kopplas upp mot internet. Den är enkel att installera med tillbehör som väggfäste etc.

Vår större avfuktare heter REX. Det är en mobil luftavfuktare som hanterar större fuktlaster med samma effektiva teknologi som FLEX.

Vår största avfuktare heter NEXT. Det är en mycket kraftfull luftavfuktare med kapacitet på upp till 500 kg vatten/ dygn med ett luftflöde om upp till 10.000 m3.

 

Stabilt klimat

Vår enstegs HVAC lösning heter NEXT-S. Det är HVAC produkt som i ett processsteg reglerar och vidmakthåller temperatur och fuktnivå till önskat värde med en unikt låg energiförbrukning. NEXT-S bygger på NEXT plattformen.